Polityka prywatności

Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu www.meblebasztowa.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

a) Administratorem strony www.meblebasztowa.pl jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ART-HEN SPÓŁKA JAWNA H i A ZDRZAŁEK, z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Nowa 17, NIP: 6391006316, REGON 272779314, KRS nr 0000069725.

b) Przedsiębiorstwo PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ART-HEN SPÓŁKA JAWNA H i A ZDRZAŁEK, z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Nowa 17, NIP: 6391006316, REGON 272779314, KRS nr 0000069725 jest administratorem danych osobowych.

c) W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: dane-osobowe@arthen.pl

d) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ART-HEN SPÓŁKA JAWNA H i A ZDRZAŁEK, z siedzibą w Raciborzu jest odpowiedzialna za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony i stosuje się do wszystkich warunków zawartych w RODO.

e) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ART-HEN SPÓŁKA JAWNA H i A ZDRZAŁEK, z siedzibą w Raciborzu z zasady nie przechowuje danych osobowych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa.

e) Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest złożenie zamówienia i realizacja umowy sprzedaży na odległość zawartej w sklepie internetowym na stronie www.meblebasztowa.pl, rejestracja do bazy subskrybentów w celu korzystania z naszego newslettera oraz dodawanie przez Ciebie opinii o produktach (cele przetwarzania danych),

W dowolnym momencie masz prawo:

 1. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce, to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, oraz innych informacji na temat Twoich danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania,

 2. uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane,

 3. sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. zażądać sprostowania Twoich danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych),

 5. zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; została cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone skontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,

 2. przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystania,

 3. nie potrzebujemy Twoich danych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora Ochrony Danych a w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty badające rynek, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze,

Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, możemy też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się Twoje dane osobowe). Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych do momentu usunięcia profilu użytkownika. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każde przetwarzanie Twoich danych osobowych znajduje umocowanie we właściwej podstawie prawnej i jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Tobie treści gromadzonych w Serwisie www.meblebasztowa.pl – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie www.meblebasztowa.pl - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twoich aktywności, a także ich preferencji;

 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklam.

W niektórych przypadkach i co do niektórych danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda na przetwarzanie. W takim przypadku, w każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres: P.P.H.U. ART-HEN Sp. Jawna, 47-400 Racibórz, ul. Nowa 17 z dopiskiem „Dane osobowe”

 2. drogą e-mailową na adres: dane-osobowe@arthen.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do
  otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

 2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi,
  aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera
  zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

 3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o
dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o
przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku
wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Jeśli wyraziłeś zgodę na korzystanie z usług: subskrybcja newslettera lub/oraz rejestracja użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania aktualizacji Regulaminu, niezależnie od tego, czy zgoda została cofnięta, czy też nie. Innego rodzaju informacje nie będą wysyłane.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: dane-osobowe@arthen.pl lub adres korespondencyjny ul. Nowa 14, 47-400 Racibórz.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie www.meble basztowa.pl i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Administrator Danych Osobowych oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania;

 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;

 6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji;

COOKIES „MARKETINGOWE”

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Sklep internetowy Shoper.pl