Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.meblebasztowa.pl obowiązujący od 25.05.2018 r.:

§ 1. Definicje

§ 2. Informacje ogólne

§ 3. Produkty – informacje ogólne

§ 4. Cena

§ 5. Dostawa i odbiór

§ 6. Warunki realizacji zamówienia

§ 7. Odstąpienie od umowy i zwrot płatności

§ 8. Rezygnacja z zamówienia

§ 9. Reklamacje

§ 10. Gwarancja

§ 11. Newsletter

§ 12. Opinie Klientów

§ 13. Polityka prywatności

§ 14. Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

 1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 2. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrze

 3. lub zawarła Umowę sprzedaży.

 4. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014, poz. 121).

 5. KONSUMENT - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.

 6. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

 7. PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

 8. PRODUKT POEKSPOZYCYJNY - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym w zakładce Outlet, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym, która była eksponowana w sklepie stacjonarnym Sprzedającego, mogąca posiadać nieznaczne ślady użytkowania z tym związane, nie wpływające na jej stan techniczny oraz jakość. Oferty sprzedaży produktów poekspozycyjnych każdorazowo zawierają szczegółowe informacje (opisy, zdjęcia) o ich stanie.

 9. PRODUKT WYKONANY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu internetowego będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym o właściwościach określonych przez Klienta (Konsumenta) wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb(zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

 10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 11. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 12. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.meblebasztowa.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrze

 13. Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów, Produktów poekspozycyjnych, Produktów wykonanych na indywidulane zamówienie).

 14. STRONA - Usługodawca, Sprzedający lub Klient.

 15. SPRZEDAWCA – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ART-HEN SPÓŁKA JAWNA H i A ZDRZAŁEK, z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Nowa 17, NIP: 6391006316, REGON 272779314, KRS nr 0000069725 oferujące sprzedaż towarów na stronie internetowej www.meblebasztowa.pl .

 16. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu/Produktu poekspozycyjnego/Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 17. UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie Sklepu internetowego, zapoznająca się z produktami lub recenzująca produkty.

 18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu/Produktu poekspozycyjnego/Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie i określające istotne jej warunki.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Regulamin zawiera:

 1. zasady korzystania ze Sklepu internetowego;

 2. zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 3. zasady dostarczania Produktów, Produktów poekspozycyjnych, Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, zamówionych w Sklepie internetowym i kosztów z tym związanych;

 4. zasady uiszczenia ceny sprzedaży;

 5. uprawnienia przysługujące Klientowi związane ze składanym Zamówieniem i zawartą Umową sprzedaży.

 1. Za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik ma możliwość:

 1. zapoznania się z Produktami, Produktami poekspozycyjnego, Produktami wykonanymi na indywidualne zamówienie;

 2. zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, Produktu poekspozycyjnego, Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie;

 3. zamówienia bezpłatnego Newslettera;

 4. zapoznania się z opiniami o Produktach;

 5. zaopiniowania Produktów;

 1. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą:

 1. telefonicznie pod nr tel. 889-615-077 (koszt połączenia wg stawek operatora);

 2. faxem pod nr 0048 32 415 07 78;

 3. przesyłając wiadomość e-mail na adres: meblebasztowa@meblebasztowa.pl ;

 4. przesyłając wiadomości pocztą tradycyjną na adres: ul. Nowa 17, 47-400 Racibórz.

 1. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 3. W celu prawidłowego korzystania ze Strony internetowej www.meblebasztowa.plzalecane jest by Klient korzystał z:

- systemu operacyjnego Microsoft Windows;

- przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera;

- rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pixeli;

- dodatków opcjonalnych: aplikacja adobe flash oraz adobe reader;

- aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3 Produkty – informacje ogólne

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, z wyjątkiem produktów poekspozycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu.

 2. Sklep realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski oraz Republiki Czeskiej.

 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 4 Cena

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Dodatkowo informacje o sposobach i kosztach dostawy są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce –DOSTAWA Cena Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie jest każdorazowo ustalana z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem.

 2. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klientowi niezwłocznie przesyłana będzie na wskazany uprzednio adres e-mail wystawiona przez Sprzedawcę faktura zaliczkowa. Klient uiszcza 20% ceny zamówienia w terminie wskazanym w fakturze zaliczkowej w wybrany przez siebie sposób:

 1. przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);

 2. osobiście w punkcie odbioru Sprzedawcy znajdującym się przy ul. Nowa 17, 47-400 Racibórz;

 3. poprzez płatność PayU.

 1. Pozostałą część ceny Zamówienia Klient może uiścić:

 1. za pośrednictwem przelewu bankowego (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);

 2. osobiście w punkcie odbioru Sprzedawcy, przy ul. Nowa 17, 47-400 Racibórz;

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5 Dostawa i odbiór

 1. Dostawa i odbiór Zamówienia odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią złożonego Zamówienia poprzez:

a. dostarczenie Zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej PKS Gdańsk-Oliwa sp. z o.o. – dotyczy Zamówień, których miejsce dostawy znajduje się na terenie Polski z wyłączeniem województwa Śląskiego i Opolskiego;

b. dostarczenie Zamówienia transportem Sprzedającego do Klienta – dotyczy Zamówień, których miejscem dostawy znajduje się na terenie województwa Śląskiego lub Opolskiego;

c. poprzez odbiór osobisty w punkcie odbioru Sprzedającego.

 1. Koszty dostawy Zamówień nie są elementem ceny Produktu/Produktu poekspozycyjnego/Produktu wykonanego na indywidulane zamówienie zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt. b, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3 poniżej.

 2. Zamówienie dostarczane jest niezwłocznie po zawarciu Umowy nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. W razie niemożności realizacji Zamówienia we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie, Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o opóźnieniu oraz terminie, do którego Zamówienie zostanie zrealizowane. Klient może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na realizację Zamówienia poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail na adres Sprzedającego. W przeciwnym razie Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), na zasadach przewidzianych w § 7 Regulaminu.

 3. Zamówienia dotyczące Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta objęte są każdorazowo ustalanym drogą mailową pomiędzy Stronami terminem realizacji, ust. 5 nie ma w niniejszej sytuacji zastosowania.

§ 6 Warunki realizacji zamówień

 1. Aby złożyć Zamówienie Klient musi:

 1. wejść na stronę internetową Sklepu internetowego;

 2. zalogować się poprzez wpisanie wskazanego w czasie zakładania Konta adresu e-mail i Hasła, o ile takie Konto posiada;

 3. dokonać wyboru Produktu/Produktów, Produktu poekspozycyjnego, Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie klikając każdorazowo przycisk "DO KOSZYKA";

 4. wybrać sposób dostawy;

 5. wybrać formę płatności;

 6. jeżeli Klient nie posiada Konta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie bez dokonywania Rejestracji, poprzez podanie niezbędnych danych, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, aktywny adres e-mail oraz dane adresowe;

 7. jeżeli dane do faktury VAT są inne niż dane do odbioru Zamówienia Klient powinien je podać.

 1. Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 1, na Stronie internetowej pojawia się podsumowanie Zamówienia z wyszczególnieniem:

 1. Zamówionego Produktu/Produktów wraz z podaniem ich cen oraz ich łącznej ceny;

 2. kosztu dostawy;

 3. łącznej kwoty do zapłaty, na którą składa się cena zamówionego Produktu/Produktów, Produktu poekspozycyjnego, Produktu wykonanego na indywidulane zamówienie oraz koszt dostawy;

 4. kwoty zadatku.

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę" Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego Produktu/Produktów, Produktu poekspozycyjnego lub Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

§ 7 Odstąpienie od umowy i zwrot płatności

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu/Produktów lub Produktu poekspozycyjnego zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

 1. od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania produktu);

 2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach.

 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanego na adres: ul. Nowa 17, 47-400 Racibórz, drogą elektroniczną na adresy meblebasztowa@meblebasztowa.pl lub faxem pod nr 0048 32 415 07 78.

 2. Konsument składający oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce "Odstąpienie od umowy", nie jest to jednak obowiązkowe.

 3. W przypadku gdy Konsument poinformuje Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 4. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy - z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, o których mowa w ust. 6 niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 7. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę za zwrot płatności w inny sposób, który nie będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Konsumenta.

 8. Konsument winien zwrócić lub przekazać rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni po poinformowaniu Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Koszty bezpośredniego zwrotu Produktu/Produktów lub Produktu poekspozycyjnego ponosi Konsument.

 9. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania przez Konsumenta, w zależności od tego, co będzie miało miejsce wcześniej.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta, tj.:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Rezygnacja z Zamówienia

 1. Klient ma prawo zrezygnowania z Zamówienia.

 2. Rezygnacji można dokonać od momentu złożenia Zamówienia do momentu jego realizacji.

 3. Do rezygnacji z Zamówienia mają zastosowanie postanowienia zawarte w § 7 Regulaminu.

§ 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt/ Produkty, Produkt wykonany na indywidualne zamówienie lub Produkt poekspozycyjny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową, m.in. jeśli rzecz:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przestawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 1. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 2. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego –dotyczy wyłącznie Konsumenta.

 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedawcę.

 4. W razie wystąpienia niezgodności towaru z Umową sprzedaży, Klient powinien odesłać pocztą tradycyjną na adres określony w § 2 ust. 3 lit. d.

 1. reklamowany towar;

 2. pismo określające rodzaj niezgodności;

 3. oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest istotna, lub zgłoszenie zawierające roszczenie o usunięcie wady lub roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad.

 1. Zgłoszenia reklamacji można dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres określony w § 2 ust. 3 lit. c.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta wysyłając odpowiedź na podany przez Klienta adres lub udzielając jej w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni przyjmuje się, że zgłoszenie reklamacyjne zostało uznane za uzasadnione.

§ 10 Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane przez Sklep internetowy są objęte gwarancją producenta. Sprzedawca udziela wszelkich informacji o istniejącej gwarancji produktu na stronie internetowej Sklepu internetowego

§ 11 Newsletter

 1. Sprzedawca, by wysłać Newsletter zbierze i przetworzy takie informacje jak:

 • Adres e-mail

 • Imię

 • Adres (opcjonalnie)

 • Data urodzenia (opcjonalnie)

 • Płeć (opcjonalnie)

Powyższe dane Sprzedawca przechowujemy na chronionym serwerze. Tylko Sprzedawca (Administrator Ochrony Danych) i pracownicy Sprzedawcy są uprawnieni do wglądu w te dane. Sprzedawca gwarantuje, że nie ujawni ani nie sprzeda adresu e-mail Klienta innym firmom.

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce "Newsletter" - widocznej na stronie internetowej Sklepu Internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola "Zapisz się". Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.

 2. Klient, może dokonać rezygnacji z otrzymywania Newslettera w dowolnym momencie poprzez kliknięcie na odpowiedni link znajdujący się na jego końcu lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: meblebasztowa@meblebasztowa.pl zawierającej jego rezygnację z otrzymywania Newslettera.

 3. Sprzedawca będzie przechowywać dane osobowe do momentu wycofania zgody przez Klienta.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Klienta zgoda.

§ 12 Opinie Klientów

 1. Klient ma możliwość wystawienia opinii dla każdego Produktu lub Produktu poekspozycyjnego oferowanego w Sklepie internetowym Sprzedającego.

 2. Opinie mogą zostać zamieszczone na Stronie Internetowej tylko przez Klienta zalogowanego na Konto.

 3. Zamieszczenie opinii odbywa się poprzez wejście w zakładkę "dodaj opinię", która znajduje się przy każdym Produkcie lub Produkcie poekspozycyjnym.

 4. Dla każdego z Produktów lub Produktów poekspozycyjnych oferowanych w Sklepie internetowym Klient może zamieścić tylko jedną opinię, przy czym ma możliwość w sposób nieograniczony ją weryfikować.

 5. Publikowane opinie są subiektywnymi spostrzeżeniami Klientów. Oceny powinny być jednak wystawiane na podstawie prawdziwych informacji oraz odpowiadać kryterium zgodności z prawdą.

 6. Poprzez dodanie opinii o Produkcie lub Produkcie poekspozycyjnym Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej opinii oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także jej usunięcie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 poniżej.

 7. Sklep internetowy nie jest serwisem moderowanym. Usunięcie opinii Klienta możliwe jest wyłącznie na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa w sytuacjach gdy:

a. opiniujący Klient nie dokonał zakupu towaru w Sklepie internetowym;

b. wypowiedź odnosi się do innego produktu niż opiniowany;

c. opinia świadomie wprowadza w błąd.

 1. Opinia Klienta nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, tj. nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszającego dobra osobiste, stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.

§ 13 Polityka Prywatności

Wszelkie informacje dotyczące Polityki prywatności znajdziesz tu .

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT oraz niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 (czternastu) dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu internetowego w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 4. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich można znaleźć tutaj: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r.

Sklep internetowy Shoper.pl